اوقات نماز Vallejuelo

DO / San Juan / Vallejuelo

جهت قبله Vallejuelo

N E S W

جهت قبله Vallejuelo

°72.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Vallejuelo, San Juan: °72.8 :جهت قطب نما °62.4 :جهت واقعی °110.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vallejuelo

اوقات نماز Cerros Los Pabellones
اوقات نماز Los Hinojos
اوقات نماز Sonador
اوقات نماز El Hato
اوقات نماز Los Pozos
اوقات نماز Papayo
اوقات نماز La Puertecita
اوقات نماز Cerros Los Oréganos, (Cerros Los Oreganos)
اوقات نماز La Vereda
اوقات نماز La Palma Caña, (La Palma Cana)
اوقات نماز Arroyo Laja
اوقات نماز Cerros de Bimbin
اوقات نماز Capulín, (Capulin)
اوقات نماز Cañada El Copey, (Canada El Copey)
اوقات نماز Cerros de Cañada de la Palma, (Cerros de Canada de la Palma)
اوقات نماز Cañada Los Botados, (Canada Los Botados)
اوقات نماز Cañada El Cedro, (Canada El Cedro)
اوقات نماز Capotín, (Capotin)
اوقات نماز Cañada Palma Cana, (Canada Palma Cana)
اوقات نماز Loma Cerro Largo
اوقات نماز Los Pozos
اوقات نماز Cañada Sonador, (Canada Sonador)
اوقات نماز Arroyo Barrero
اوقات نماز Cañada de David, (Canada de David)
اوقات نماز Cañada Sonador, (Canada Sonador)
اوقات نماز Los Fundos
اوقات نماز Cañafístola, (Canafistola)
اوقات نماز El Coco
اوقات نماز Hato Viejo
اوقات نماز Cerros El Tamarindo
اوقات نماز El Paso de la Negra
اوقات نماز La Palma Caña, (La Palma Cana)
اوقات نماز Cerros de Agua Prieta
اوقات نماز Cañada Naranjal, (Canada Naranjal)
اوقات نماز La Nuez
اوقات نماز Casilla
اوقات نماز Cañada de Palma, (Canada de Palma)
اوقات نماز Barrio Baitoa