اوقات نماز Cambita Garabitos

DO / San Cristóbal / Cambita Garabitos

جهت قبله Cambita Garabitos

N E S W

جهت قبله Cambita Garabitos

°73.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Cambita Garabitos, San Cristóbal: °73.8 :جهت قطب نما °62.9 :جهت واقعی °110.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cambita Garabitos, Cambita Garabito

اوقات نماز Arroyo Lindo
اوقات نماز Mano Matuey Abajo
اوقات نماز Loma El Escuchadero
اوقات نماز La Cuchilla del Limón, (La Cuchilla del Limon)
اوقات نماز Río Mano Matuey, (Rio Mano Matuey)
اوقات نماز Cañada La Piedra, (Canada La Piedra)
اوقات نماز La Cabirma
اوقات نماز Las Cuevas
اوقات نماز La Cabirma de La Loma
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز Arroyo Galón, (Arroyo Galon)
اوقات نماز La Jina Marcada
اوقات نماز Mano Matuey Arriba
اوقات نماز La Boca de Mano Matuey
اوقات نماز Los Bajos de Río, (Los Bajos de Rio)
اوقات نماز Arroyo La Vaca
اوقات نماز Miguel
اوقات نماز Galán, (Galan)
اوقات نماز Arroyo Maluco
اوقات نماز El Majagual
اوقات نماز La Valvacoa
اوقات نماز La Yabacoa
اوقات نماز Loma El Alto de las Tres Veredas
اوقات نماز La Jina Marcada
اوقات نماز El Alto de la Piña, (El Alto de la Pina)
اوقات نماز Las Tres Veredas
اوقات نماز Pancholo
اوقات نماز La Palmita
اوقات نماز Loma El Alto de la Piña, (Loma El Alto de la Pina)
اوقات نماز Loma La Yabacoa
اوقات نماز Zumbí, (Zumbi)
اوقات نماز La Guardia
اوقات نماز Loma La Yabacoa
اوقات نماز El Alto de la Piña, (El Alto de la Pina)
اوقات نماز La Valvacoa
اوقات نماز La Toma
اوقات نماز Los Anones
اوقات نماز Arroyo Mingo
اوقات نماز Arroyo Los Anones
اوقات نماز Loma Lechoso
اوقات نماز Loma El Alto de la Piña, (Loma El Alto de la Pina)
اوقات نماز Loma del Bejucal
اوقات نماز La Yabacoa
اوقات نماز Arroyo Mingo
اوقات نماز La Cebolla
اوقات نماز Arroyo Gramoso
اوقات نماز El Toro
اوقات نماز Loma Los Anones
اوقات نماز Arroyo María, (Arroyo Maria)
اوقات نماز Loma La Toma
اوقات نماز Arroyo Valentín, (Arroyo Valentin)
اوقات نماز Valentín, (Valentin)
اوقات نماز La Rinconada
اوقات نماز Arroyo Galón, (Arroyo Galon)
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز Cañada La Piedra, (Canada La Piedra)
اوقات نماز Arroyo Majagual
اوقات نماز El Zumbí, (El Zumbi)
اوقات نماز Arroyo Gramoso
اوقات نماز Arroyo María, (Arroyo Maria)
اوقات نماز Arroyo Maluco
اوقات نماز Arroyo Hoyo
اوقات نماز Las Coles