اوقات نماز Bajos de Haina

DO / San Cristóbal / Bajos de Haina

جهت قبله Bajos de Haina

N E S W

جهت قبله Bajos de Haina

°74 :جهت قطب نما
جهت قبله Bajos de Haina, San Cristóbal: °74 :جهت قطب نما °63 :جهت واقعی °111 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bajos de Haina

اوقات نماز Laguna Nagá, (Laguna Naga)
اوقات نماز Bajos de Haina
اوقات نماز El Naranjal
اوقات نماز Río Haina, (Rio Haina)
اوقات نماز Piedra Blanca
اوقات نماز Puerto de Haina
اوقات نماز Barcequillo
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Laguna Nigua
اوقات نماز Laguna Itabo
اوقات نماز Arroyo Arenoso
اوقات نماز San Miguel
اوقات نماز Itabo
اوقات نماز Yogo Yogo
اوقات نماز La Placeta
اوقات نماز Arroyo Itabo
اوقات نماز Los Desamparados
اوقات نماز Sabaneta
اوقات نماز Monte Adentro
اوقات نماز Cajuilito
اوقات نماز Los Algarrobos
اوقات نماز Quita Sueño, (Quita Sueno)
اوقات نماز El Carril
اوقات نماز Monte Largo
اوقات نماز Cambelén, (Cambelen)
اوقات نماز San Rafael
اوقات نماز Arroyo Guajimía, (Arroyo Guajimia)
اوقات نماز Los Cantines
اوقات نماز Costa Verde
اوقات نماز Nigua
اوقات نماز El Café, (El Cafe)
اوقات نماز Camunguí, (Camungui)
اوقات نماز El Café, (El Cafe)
اوقات نماز Arroyo Juan Duval
اوقات نماز 12 de Haina
اوقات نماز La Costada de Nigua
اوقات نماز Los Frías, (Los Frias)
اوقات نماز Engombe
اوقات نماز Teresandón, (Teresandon)
اوقات نماز Borinquen