اوقات نماز Pedernales

DO / Pedernales / Pedernales

جهت قبله Pedernales

N E S W

جهت قبله Pedernales

°72.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Pedernales, Pedernales: °72.5 :جهت قطب نما °62.4 :جهت واقعی °110.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pedernales

اوقات نماز Los Jobos
اوقات نماز Cañada Bucán Bomber, (Canada Bucan Bomber)
اوقات نماز Cerro de la Malagueta