اوقات نماز Maimón

DO / Monseñor Nouel / Maimón

جهت قبله Maimón

N E S W

جهت قبله Maimón

°73.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Maimón, Monseñor Nouel: °73.7 :جهت قطب نما °62.8 :جهت واقعی °110.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Maimón, Maimon

اوقات نماز Arroyo Guayabal
اوقات نماز Caño Ojo de Agua, (Cano Ojo de Agua)
اوقات نماز El Cinco
اوقات نماز Loma El Cumpié, (Loma El Cumpie)
اوقات نماز Loma Mala
اوقات نماز Los Mellizos
اوقات نماز El Córbano, (El Corbano)
اوقات نماز Hoja Ancha
اوقات نماز El Pino
اوقات نماز Arroyo Leonorita
اوقات نماز Cañada Piedroso, (Canada Piedroso)
اوقات نماز Arroyo Grande
اوقات نماز Loma Mala
اوقات نماز Río La Leonora, (Rio La Leonora)
اوقات نماز El Dos
اوقات نماز Batey Guano
اوقات نماز Maimón, (Maimon)
اوقات نماز Cañada Geronga, (Canada Geronga)
اوقات نماز Arroyo Morrión, (Arroyo Morrion)
اوقات نماز Sabana
اوقات نماز Loma La Matica
اوقات نماز La Sabana
اوقات نماز Arroyo Vueltas
اوقات نماز Loma La Leonora
اوقات نماز Alto de Los Naranjos
اوقات نماز Cañada Caño Prieto, (Canada Cano Prieto)
اوقات نماز Loma El Gato
اوقات نماز Piedra Blanca
اوقات نماز Arroyo Managua
اوقات نماز Loma Las Yagrumas
اوقات نماز Caño El Café, (Cano El Cafe)