اوقات نماز Guaymate

DO / La Romana / Guaymate

جهت قبله Guaymate

N E S W

جهت قبله Guaymate

°74.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Guaymate, La Romana: °74.9 :جهت قطب نما °63.4 :جهت واقعی °111.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Guaymate, Guaimate

اوقات نماز El Ochenta
اوقات نماز Borinquen
اوقات نماز Batey Número Veinticuatro y Media, (Batey Numero Veinticuatro y Media)
اوقات نماز Batey Diecinueve
اوقات نماز Batey Hoyo de Puerco
اوقات نماز Batey Nigua
اوقات نماز Guaymate
اوقات نماز Batey San Isidro
اوقات نماز Arroyo Guaymate
اوقات نماز Batey Número Veinticinco, (Batey Numero Veinticinco)
اوقات نماز Santa Rosa
اوقات نماز Batey Chichí, (Batey Chichi)
اوقات نماز San Morano
اوقات نماز Batey Aletón, (Batey Aleton)
اوقات نماز Batey Sabana de Chavón, (Batey Sabana de Chavon)
اوقات نماز La Milagrosa
اوقات نماز Batey Número Veintidós, (Batey Numero Veintidos)
اوقات نماز Batey Santa María, (Batey Santa Maria)
اوقات نماز Las Mercedes
اوقات نماز Batey Nuevo
اوقات نماز Batey Nuevo