اوقات نماز Restauración

DO / Dajabón / Restauración

جهت قبله Restauración

N E S W

جهت قبله Restauración

°72.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Restauración, Dajabón: °72.4 :جهت قطب نما °62.2 :جهت واقعی °110.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Restauración, Restauracion

اوقات نماز Agua de Juan
اوقات نماز Cerro Trucín, (Cerro Trucin)
اوقات نماز Las Rosas
اوقات نماز Los Indios
اوقات نماز Arroyo El Aguacate
اوقات نماز Arroyo Naranjo
اوقات نماز Arroyo de Ana
اوقات نماز Rincón, (Rincon)
اوقات نماز La Laguna
اوقات نماز Las Rosas
اوقات نماز Granfon
اوقات نماز Loma de Periquete
اوقات نماز Arroyo Los Indios
اوقات نماز Arroyo Agua de Juan
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Agua de Juan
اوقات نماز Arroyo Los Cerezos
اوقات نماز Grolló, (Grollo)
اوقات نماز El Vallesito
اوقات نماز Los Cerezos
اوقات نماز Loma Palma
اوقات نماز Cerrito Malo
اوقات نماز Cerro de Burén, (Cerro de Buren)
اوقات نماز Loma de la Sabana
اوقات نماز Arroyo Naranjito
اوقات نماز Arroyo del Valle
اوقات نماز La Piedra de los Haitianos
اوقات نماز Ravinsal
اوقات نماز Arroyo Jagua
اوقات نماز Cerro Pico del Gallo
اوقات نماز Mochito
اوقات نماز Río Vallecito, (Rio Vallecito)
اوقات نماز La Jagua
اوقات نماز Cerro del Guano