اوقات نماز Provincia de Barahona

DO / Barahona / Provincia de Barahona

جهت قبله Provincia de Barahona

N E S W

جهت قبله Provincia de Barahona

°72.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Provincia de Barahona, Barahona: °72.8 :جهت قطب نما °62.5 :جهت واقعی °110.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Provincia de Barahona, Barahona, Distrito de Barahona

اوقات نماز Boca El Naranjo
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Arroyo Las Avispas
اوقات نماز Mayi
اوقات نماز La Péndula, (La Pendula)
اوقات نماز La Grama
اوقات نماز Cañada Canoa, (Canada Canoa)
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز Canoa
اوقات نماز El Lechoso
اوقات نماز Los Cacoses
اوقات نماز Cañada Atravesada, (Canada Atravesada)
اوقات نماز Cañada Blanca, (Canada Blanca)
اوقات نماز Los Picaderos
اوقات نماز Cañada Atravesada, (Canada Atravesada)
اوقات نماز Loma El Aguacate
اوقات نماز El Lechoso
اوقات نماز Cañada La Gloria, (Canada La Gloria)
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز El Aguacate
اوقات نماز La Jo
اوقات نماز Cañada Las Yayitas, (Canada Las Yayitas)
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز Firme de Lucas
اوقات نماز El Limo
اوقات نماز Las Lajitas
اوقات نماز La Poza
اوقات نماز Canoa
اوقات نماز La Grama
اوقات نماز Firme de Lucas
اوقات نماز Las Avispas
اوقات نماز Teo
اوقات نماز Boca El Naranjo
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Arroyo Las Avispas
اوقات نماز El Puerto
اوقات نماز El Caimoní, (El Caimoni)
اوقات نماز Los Cacoses
اوقات نماز Teo
اوقات نماز Mayi
اوقات نماز Cañada Las Yayitas, (Canada Las Yayitas)
اوقات نماز El Caimoní, (El Caimoni)
اوقات نماز Los Picaderos
اوقات نماز Las Avispas
اوقات نماز Loma Los Lirios
اوقات نماز La Péndula, (La Pendula)
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز El Higo
اوقات نماز Cañada Canoa, (Canada Canoa)
اوقات نماز Loma de La Jo
اوقات نماز Loma El Aguacate
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز El Firme