اوقات نماز Cabral

DO / Barahona / Cabral

جهت قبله Cabral

N E S W

جهت قبله Cabral

°72.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Cabral, Barahona: °72.8 :جهت قطب نما °62.5 :جهت واقعی °110.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cabral

اوقات نماز Boca El Naranjo
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Arroyo Las Avispas
اوقات نماز Mayi
اوقات نماز La Péndula, (La Pendula)
اوقات نماز La Grama
اوقات نماز Cañada Canoa, (Canada Canoa)
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز Canoa
اوقات نماز El Lechoso
اوقات نماز Los Cacoses
اوقات نماز Cañada Atravesada, (Canada Atravesada)
اوقات نماز Los Picaderos
اوقات نماز Cañada Atravesada, (Canada Atravesada)
اوقات نماز Arroyo Grande
اوقات نماز Loma El Aguacate
اوقات نماز El Lechoso
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز Cañada Las Yayitas, (Canada Las Yayitas)
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز Firme de Lucas
اوقات نماز Canoa
اوقات نماز La Grama
اوقات نماز El Firme
اوقات نماز Arroyo El Firme
اوقات نماز Cañada El Toro, (Canada El Toro)
اوقات نماز Las Yayas
اوقات نماز Firme de Lucas
اوقات نماز Las Avispas
اوقات نماز Arroyo Naranjo
اوقات نماز Teo
اوقات نماز Boca El Naranjo
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Arroyo Las Avispas
اوقات نماز Juan Santiago
اوقات نماز Cañada Juan Santiago, (Canada Juan Santiago)
اوقات نماز El Caimoní, (El Caimoni)
اوقات نماز Los Cacoses
اوقات نماز Teo
اوقات نماز Mayi
اوقات نماز Cañada Las Yayitas, (Canada Las Yayitas)
اوقات نماز El Caimoní, (El Caimoni)
اوقات نماز Los Picaderos
اوقات نماز Las Avispas
اوقات نماز El Fundo
اوقات نماز Los Naranjos
اوقات نماز La Péndula, (La Pendula)
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز La Aguada
اوقات نماز Cañada Canoa, (Canada Canoa)
اوقات نماز El Naranjo
اوقات نماز Loma El Aguacate
اوقات نماز Arroyo Bartolo
اوقات نماز Los Hierros
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز El Limón, (El Limon)