اوقات نماز Saint Paul

DM / Saint Paul / Saint Paul

جهت قبله Saint Paul

N E S W

جهت قبله Saint Paul

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Paul, Saint Paul: °81.1 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Paul

اوقات نماز Massacre
اوقات نماز St Aroment
اوقات نماز Roger
اوقات نماز Upper Goodwill
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز Mahaut River
اوقات نماز Massacre River
اوقات نماز Morne Cola Anglais
اوقات نماز Pringles Bay
اوقات نماز Mahaut
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز Belfast
اوقات نماز Fond Cani
اوقات نماز Check Hall River
اوقات نماز Cochrane
اوقات نماز Fond Cole
اوقات نماز Belfast River
اوقات نماز Campbell
اوقات نماز Woodbridge Bay
اوقات نماز Jimmit
اوقات نماز Mayette Spring
اوقات نماز Trafalgar
اوقات نماز Mayette Spring
اوقات نماز Woodbridge Bay
اوقات نماز Fond Cole
اوقات نماز Pont Cassé, (Pont Casse)
اوقات نماز Boeri River
اوقات نماز Morne Daniel
اوقات نماز Boeri River
اوقات نماز Morne Daniel
اوقات نماز Cochrane
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Tarou Point
اوقات نماز Fond Cani
اوقات نماز Deux Jardins
اوقات نماز Trafalgar
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز St Aroment
اوقات نماز Roger
اوقات نماز Upper Goodwill
اوقات نماز Goodwill