اوقات نماز Saint Patrick

DM / Saint Patrick / Saint Patrick

جهت قبله Saint Patrick

N E S W

جهت قبله Saint Patrick

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Patrick, Saint Patrick: °81.1 :جهت قطب نما °66.4 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Patrick

اوقات نماز Foundland
اوقات نماز Valley of Desolation
اوقات نماز Grande Soufrière Hills, (Grande Soufriere Hills)
اوقات نماز Watt Mountain
اوقات نماز Pichelin
اوقات نماز Délices, (Delices)
اوقات نماز Boiling Lake
اوقات نماز River Jack
اوقات نماز River Subaya
اوقات نماز Dubuc
اوقات نماز Fabre Hill
اوقات نماز Stowe
اوقات نماز Geneva River
اوقات نماز Fond Saint Jean
اوقات نماز Grand Bay
اوقات نماز Petite Savane
اوقات نماز Pichelin
اوقات نماز Malabuka River
اوقات نماز Carib Point
اوقات نماز Geneva
اوقات نماز Morne Gouverneur
اوقات نماز Point Mulâtre River, (Point Mulatre River)
اوقات نماز Morne Trois Pitons National Park
اوقات نماز Pointe Mulâtre, (Pointe Mulatre)