اوقات نماز Saint Mark

DM / Saint Mark / Saint Mark

جهت قبله Saint Mark

N E S W

جهت قبله Saint Mark

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Mark, Saint Mark: °81.1 :جهت قطب نما °66.4 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Mark

اوقات نماز Morne Patates
اوقات نماز Scotts Head Village
اوقات نماز Scotts Head
اوقات نماز Anse Bateaux
اوقات نماز Soufrière Bay, (Soufriere Bay)
اوقات نماز Galion
اوقات نماز Pointe Guignard
اوقات نماز Pointe Michel
اوقات نماز Sibouli
اوقات نماز Le Grand Maison
اوقات نماز Soufrière, (Soufriere)
اوقات نماز Le Grand Maison
اوقات نماز Soufrière, (Soufriere)
اوقات نماز Morne Plat Pays
اوقات نماز Sulphur Spring
اوقات نماز Sulphur Spring
اوقات نماز Pointe Guignard
اوقات نماز Soufrière Bay, (Soufriere Bay)
اوقات نماز Galion
اوقات نماز Anse Bateaux
اوقات نماز Pointe Des Fous
اوقات نماز Morne Patates
اوقات نماز Tête Morne, (Tete Morne)
اوقات نماز Bois d’Inde, (Bois d'Inde)
اوقات نماز Tête Morne, (Tete Morne)
اوقات نماز Scotts Head
اوقات نماز Bois d’Inde, (Bois d'Inde)
اوقات نماز Morne Plat Pays
اوقات نماز Scotts Head Village
اوقات نماز Pointe Michel
اوقات نماز Sibouli
اوقات نماز Sibouli
اوقات نماز Pointe Michel