اوقات نماز Saint George

DM / Saint George / Saint George

جهت قبله Saint George

N E S W

جهت قبله Saint George

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint George, Saint George: °81.1 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint George

اوقات نماز River Claire
اوقات نماز Morne Prosper
اوقات نماز Elms Hall
اوقات نماز Upper King's Hill
اوقات نماز St Aroment
اوقات نماز Eggleston
اوقات نماز Pointe Michel
اوقات نماز Sibouli
اوقات نماز Roger
اوقات نماز Bath Estate
اوقات نماز Melville Battery
اوقات نماز Upper Goodwill
اوقات نماز Citronier
اوقات نماز Newtown
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز Morne Bruce
اوقات نماز Castle Comfort
اوقات نماز Newtown Savannah
اوقات نماز Lindo Park
اوقات نماز Giraudet
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز Roseau
اوقات نماز Loubiere
اوقات نماز River Gillon
اوقات نماز Loubiere
اوقات نماز Potter’s Ville, (Potter's Ville)
اوقات نماز Wall House
اوقات نماز Fond Cani
اوقات نماز Ravine Cyrique
اوقات نماز Trois Pitons River
اوقات نماز River Canari
اوقات نماز Roseau River
اوقات نماز Cochrane
اوقات نماز Fond Cole
اوقات نماز Bellevue Chopin
اوقات نماز Wall House
اوقات نماز Woodbridge Bay
اوقات نماز Loubiere
اوقات نماز Mayette Spring
اوقات نماز Wotten Waven
اوقات نماز Castle Comfort
اوقات نماز Trafalgar
اوقات نماز Mayette Spring
اوقات نماز River Canari
اوقات نماز Woodbridge Bay
اوقات نماز Fond Cole
اوقات نماز Boeri River
اوقات نماز Morne Daniel
اوقات نماز River Gillon
اوقات نماز Loubiere
اوقات نماز Boeri River
اوقات نماز Morne Daniel
اوقات نماز Cochrane
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Citronier
اوقات نماز Pointe Michel
اوقات نماز Bellevue Chopin
اوقات نماز Fond Cani
اوقات نماز Sibouli
اوقات نماز Trafalgar Falls
اوقات نماز Trafalgar
اوقات نماز Sibouli
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز Pointe Michel
اوقات نماز St Aroment
اوقات نماز Roger
اوقات نماز Upper Goodwill
اوقات نماز Goodwill
اوقات نماز Giraudet
اوقات نماز Melville Battery