اوقات نماز West Region

CM / West / West Region

جهت قبله West Region

N E S W

جهت قبله West Region

°59 :جهت قطب نما
جهت قبله West Region, West: °59 :جهت قطب نما °57.8 :جهت واقعی °11.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

West Region, Ouest, Province de l'Ouest, Province de l’Ouest, Region de l'Ouest, Région de l’Ouest, West, West Province

اوقات نماز Mfesset
اوقات نماز Moum
اوقات نماز Toukwop
اوقات نماز Ntanyet
اوقات نماز Nketloum
اوقات نماز Njimbouot I
اوقات نماز Njimbouot II
اوقات نماز Ngou’ongouo, (Ngou'ongouo)
اوقات نماز Nkouonja
اوقات نماز Ngantou
اوقات نماز Foumbot
اوقات نماز Ngwetsieu
اوقات نماز Ndinbou
اوقات نماز Pou’oloum, (Pou'oloum)