اوقات نماز Noun

CM / West / Noun

جهت قبله Noun

N E S W

جهت قبله Noun

°58.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Noun, West: °58.9 :جهت قطب نما °57.8 :جهت واقعی °11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Noun

اوقات نماز Manga
اوقات نماز Njiyouom
اوقات نماز Njifen
اوقات نماز Ngbaatam
اوقات نماز Nkoufen
اوقات نماز Nchoutfen
اوقات نماز Souongap
اوقات نماز Njimve
اوقات نماز Macharou
اوقات نماز Nkoundem
اوقات نماز Machoutfen
اوقات نماز Nsu
اوقات نماز Matoune