اوقات نماز Koung-Khi

CM / West / Koung-Khi

جهت قبله Koung-Khi

N E S W

جهت قبله Koung-Khi

°59 :جهت قطب نما
جهت قبله Koung-Khi, West: °59 :جهت قطب نما °57.7 :جهت واقعی °11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Koung-Khi

اوقات نماز Vo Tchoutcha
اوقات نماز Tsé Ndembom, (Tse Ndembom)
اوقات نماز Tem
اوقات نماز Nding
اوقات نماز Velè, (Vele)
اوقات نماز Fonegom
اوقات نماز Moudjo
اوقات نماز To Ngo
اوقات نماز Djebem Meguè, (Djebem Megue)
اوقات نماز Ngo Tché, (Ngo Tche)
اوقات نماز Kam Kwo
اوقات نماز Famla’, (Famla')
اوقات نماز Hogo
اوقات نماز Pamento
اوقات نماز Kon Kafou
اوقات نماز Kamdeng
اوقات نماز Vo Mnye
اوقات نماز Kwopmlue
اوقات نماز Mvou
اوقات نماز Ka’fam, (Ka'fam)
اوقات نماز Dja’, (Dja')
اوقات نماز Famtoum
اوقات نماز Famnwe
اوقات نماز Ché Melang Mafou, (Che Melang Mafou)
اوقات نماز To’chom, (To'chom)
اوقات نماز Nka’sap, (Nka'sap)
اوقات نماز Mbing
اوقات نماز Djopa
اوقات نماز Tonkwo
اوقات نماز Djangue
اوقات نماز Djione
اوقات نماز Guendjong
اوقات نماز Nké, (Nke)
اوقات نماز Kong Lemgo
اوقات نماز Hiala’, (Hiala')