اوقات نماز Hauts-Plateaux

CM / West / Hauts-Plateaux

جهت قبله Hauts-Plateaux

N E S W

جهت قبله Hauts-Plateaux

°59.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Hauts-Plateaux, West: °59.1 :جهت قطب نما °57.8 :جهت واقعی °11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hauts-Plateaux

اوقات نماز Djogwo
اوقات نماز Famlou
اوقات نماز Djewang
اوقات نماز Njekou
اوقات نماز Pi
اوقات نماز Nka’, (Nka')
اوقات نماز La’angou, (La'angou)
اوقات نماز Ndempa
اوقات نماز Longbem
اوقات نماز Pa
اوقات نماز Longbem
اوقات نماز King-Place
اوقات نماز Ho
اوقات نماز Famgoum
اوقات نماز Batié, (Batie)
اوقات نماز Chutes Tchui
اوقات نماز Tcha’aze, (Tcha'aze)
اوقات نماز Nom
اوقات نماز Lou
اوقات نماز Ntem Na
اوقات نماز Tcho’pwe, (Tcho'pwe)
اوقات نماز Chenye
اوقات نماز Nté, (Nte)
اوقات نماز Nkoula
اوقات نماز Ndja
اوقات نماز Tong Kem
اوقات نماز Vondje
اوقات نماز Tsela’, (Tsela')
اوقات نماز Djemghoue
اوقات نماز Pou’mze, (Pou'mze)
اوقات نماز Kem
اوقات نماز Ngwengwa
اوقات نماز Kong Ka
اوقات نماز Kong Yom
اوقات نماز Koukoum
اوقات نماز King-Place
اوقات نماز Tsela’, (Tsela')
اوقات نماز Famgoum
اوقات نماز Djembi
اوقات نماز La’angou, (La'angou)
اوقات نماز Baham
اوقات نماز Té, (Te)
اوقات نماز Baho