اوقات نماز Mvila

CM / South / Mvila

جهت قبله Mvila

N E S W

جهت قبله Mvila

°55.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Mvila, South: °55.3 :جهت قطب نما °53.8 :جهت واقعی °11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mvila

اوقات نماز Nkongmédjap, (Nkongmedjap)