اوقات نماز Mayo-Louti

CM / North / Mayo-Louti

جهت قبله Mayo-Louti

N E S W

جهت قبله Mayo-Louti

°62.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Mayo-Louti, North: °62.2 :جهت قطب نما °62.3 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mayo-Louti

اوقات نماز Lak
اوقات نماز Koubout
اوقات نماز Dafa
اوقات نماز Fitim
اوقات نماز Bossoum
اوقات نماز Lougga Djabé, (Lougga Djabe)
اوقات نماز Poka
اوقات نماز Mari
اوقات نماز Boboldou
اوقات نماز Bandi