اوقات نماز Mayo-Tsanaga

CM / Far North / Mayo-Tsanaga

جهت قبله Mayo-Tsanaga

N E S W

جهت قبله Mayo-Tsanaga

°63.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Mayo-Tsanaga, Far North: °63.1 :جهت قطب نما °63.3 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mayo-Tsanaga

اوقات نماز Tidouk
اوقات نماز Lon
اوقات نماز Méguéleng, (Megueleng)
اوقات نماز Kortchi
اوقات نماز Bwal
اوقات نماز Fogom
اوقات نماز Tchi
اوقات نماز Hosséré Magawi, (Hossere Magawi)
اوقات نماز Nksil
اوقات نماز Gadala
اوقات نماز Kouitakoua
اوقات نماز Mayo Magalin