اوقات نماز Far North Region

CM / Far North / Far North Region

جهت قبله Far North Region

N E S W

جهت قبله Far North Region

°63.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Far North Region, Far North: °63.1 :جهت قطب نما °63.6 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Far North Region, Extreme-Nord, Extrême-Nord, Far North, Far North Province, Province de l'Extreme-Nord, Province de l’Extrême-Nord, Region de l'Extreme-Nord, Région de l’Extrême-Nord

اوقات نماز Kourwamay
اوقات نماز Kourmomo
اوقات نماز Toudka
اوقات نماز Wouro Dogo
اوقات نماز Tchanga
اوقات نماز Mayo Ranéo, (Mayo Raneo)
اوقات نماز Pétté, (Pette)
اوقات نماز Kodioléo, (Kodioleo)
اوقات نماز Ouro Babaya
اوقات نماز Amma-Hélé, (Amma-Hele)
اوقات نماز Toukta