اوقات نماز Mfoundi

CM / Centre / Mfoundi

جهت قبله Mfoundi

N E S W

جهت قبله Mfoundi

°56.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Mfoundi, Centre: °56.3 :جهت قطب نما °55 :جهت واقعی °11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mfoundi

اوقات نماز Yaoundé, (Yaounde)
اوقات نماز Melen
اوقات نماز Djoungolo
اوقات نماز Mokolo
اوقات نماز Mimboman
اوقات نماز Mbala
اوقات نماز Nkol Bikok
اوقات نماز Nkom-Kana
اوقات نماز Biting
اوقات نماز Mesa
اوقات نماز Etetak
اوقات نماز Mvolyé, (Mvolye)