اوقات نماز Mefou-et-Akono

CM / Centre / Mefou-et-Akono

جهت قبله Mefou-et-Akono

N E S W

جهت قبله Mefou-et-Akono

°56.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Mefou-et-Akono, Centre: °56.2 :جهت قطب نما °54.8 :جهت واقعی °11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mefou-et-Akono, Méfou-et-Akono

اوقات نماز Nkoakom
اوقات نماز Nkolngok III
اوقات نماز Méyila, (Meyila)
اوقات نماز Nkolmesi
اوقات نماز Nkongdougou
اوقات نماز Mbalelon
اوقات نماز Ofoumou Nselek I