اوقات نماز Région du Kouilou

CG / Kouilou / Région du Kouilou

جهت قبله Région du Kouilou

N E S W

جهت قبله Région du Kouilou

°48.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Région du Kouilou, Kouilou: °48.8 :جهت قطب نما °45.7 :جهت واقعی °13.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Région du Kouilou, Region du Kouilou, Kouilou, Kouilou Department, Ouilou, Region de Kouilou-niari

اوقات نماز Bandjila
اوقات نماز Banga
اوقات نماز Doumanga