اوقات نماز Cuvette-Ouest

CG / Cuvette-Ouest / Cuvette-Ouest

جهت قبله Cuvette-Ouest

N E S W

جهت قبله Cuvette-Ouest

°48.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Cuvette-Ouest, Cuvette-Ouest: °48.8 :جهت قطب نما °47.5 :جهت واقعی °11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cuvette-Ouest, Cuvette-Ouest Department, Departement de la Cuvette-Ouest, Département de la Cuvette-Ouest, Region de la Cuvette-Ouest, Région de la Cuvette-Ouest

اوقات نماز Lossy