اوقات نماز Ippy

CF / Ouaka / Ippy

جهت قبله Ippy

N E S W

جهت قبله Ippy

°47.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Ippy, Ouaka: °47.4 :جهت قطب نما °48.6 :جهت واقعی °1-1.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ippy

اوقات نماز Gumva
اوقات نماز Dingo
اوقات نماز Gango