اوقات نماز Saint-Émile-de-Suffolk

CA / Quebec / Saint-Émile-de-Suffolk

جهت قبله Saint-Émile-de-Suffolk

N E S W

جهت قبله Saint-Émile-de-Suffolk

°71.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Émile-de-Suffolk, Quebec: °71.9 :جهت قطب نما °57.7 :جهت واقعی °114.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Emile-de-Suffolk

اوقات نماز Saint-Émile-de-Suffolk, (Saint-Emile-de-Suffolk)
اوقات نماز Saint-Émile-de-Suffolk, (Saint-Emile-de-Suffolk)
اوقات نماز Petit lac Désormeaux, (Petit lac Desormeaux)
اوقات نماز Lac Tremblant
اوقات نماز Lac Saint-Émile, (Lac Saint-Emile)
اوقات نماز Lac Hacquard
اوقات نماز Lac des Îles, (Lac des Iles)
اوقات نماز Ruisseau du Milieu
اوقات نماز Baie Noire
اوقات نماز Ruisseau Noir
اوقات نماز Pont Martin
اوقات نماز Suffolk
اوقات نماز Lac Côté, (Lac Cote)
اوقات نماز Lac du Bac
اوقات نماز Ruisseau Nordet
اوقات نماز Lac à Perth, (Lac a Perth)
اوقات نماز Lac Sans Bruit
اوقات نماز Lac Bourgeois
اوقات نماز Pointe Themens
اوقات نماز Lac Themens
اوقات نماز Lac Roger
اوقات نماز Lac Jaune
اوقات نماز Lac Quesnel
اوقات نماز Petit lac Quesnel