اوقات نماز Saint-Pie

CA / Quebec / Saint-Pie

جهت قبله Saint-Pie

N E S W

جهت قبله Saint-Pie

°74.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Pie, Quebec: °74.3 :جهت قطب نما °59.2 :جهت واقعی °115.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Pie

اوقات نماز Parc industriel de Saint-Pie
اوقات نماز Ruisseau Lavoie
اوقات نماز Ruisseau Godbout
اوقات نماز Saint-Pie
اوقات نماز Ruisseau Ménard, (Ruisseau Menard)
اوقات نماز Ruisseau Saint-Paul--Saint-Pie
اوقات نماز Émileville, (Emileville)
اوقات نماز Seigneurie de Yamaska
اوقات نماز Petit ruisseau Saint-François, (Petit ruisseau Saint-Francois)
اوقات نماز Ruisseau de la Cenelle
اوقات نماز Ruisseau Martin
اوقات نماز Ruisseau Chaput
اوقات نماز Ruisseau Mont Louis
اوقات نماز Ruisseau Charron
اوقات نماز Décharge des Quinze, (Decharge des Quinze)
اوقات نماز Décharge du Cordon de la Presqu'île, (Decharge du Cordon de la Presqu'ile)
اوقات نماز Décharge des Douze, (Decharge des Douze)
اوقات نماز Ruisseau des Glaises
اوقات نماز Décharge des Quinze, (Decharge des Quinze)
اوقات نماز Décharge du Grand Rang Saint-François, (Decharge du Grand Rang Saint-Francois)
اوقات نماز Lac à Langevin, (Lac a Langevin)
اوقات نماز Ruisseau des Grandes Allonges
اوقات نماز Ruisseau des Vingt