اوقات نماز Saint-Paul-d'Abbotsford

CA / Quebec / Saint-Paul-d'Abbotsford

جهت قبله Saint-Paul-d'Abbotsford

N E S W

جهت قبله Saint-Paul-d'Abbotsford

°74.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Paul-d'Abbotsford, Quebec: °74.3 :جهت قطب نما °59.2 :جهت واقعی °115.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Paul-d'Abbotsford

اوقات نماز Saint Paul
اوقات نماز Ruisseau Grenier-Ménard, (Ruisseau Grenier-Menard)
اوقات نماز Cours d'eau Bathalon-Fabrique
اوقات نماز Cours d'eau Kerley-Côté, (Cours d'eau Kerley-Cote)
اوقات نماز Ruisseau Côté-Viens, (Ruisseau Cote-Viens)
اوقات نماز Abbotsford
اوقات نماز Ruisseau Bélanger, (Ruisseau Belanger)
اوقات نماز Ruisseau Quenneville
اوقات نماز Ruisseau Reeves
اوقات نماز Ruisseau Landelle
اوقات نماز Ruisseau Ménard, (Ruisseau Menard)
اوقات نماز Ruisseau Chauvin
اوقات نماز Mont Yamaska
اوقات نماز Ruisseau Rainville
اوقات نماز Darcy Corners
اوقات نماز Ruisseau Scott
اوقات نماز Ruisseau Papineau
اوقات نماز Ruisseau Noiseux-Gauvin
اوقات نماز Cours d'eau Beaudry
اوقات نماز Ruisseau Nadeau