اوقات نماز Bedford

CA / Quebec / Bedford

جهت قبله Bedford

N E S W

جهت قبله Bedford

°74.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bedford, Quebec: °74.1 :جهت قطب نما °59.1 :جهت واقعی °115 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bedford

اوقات نماز Cours d'eau Thompson
اوقات نماز Ruisseau Bouchard
اوقات نماز Cours d'eau Swennen-Lamothe
اوقات نماز Branche Massicotte-Marchesseault
اوقات نماز Branche Ouest
اوقات نماز Branche Est
اوقات نماز Upper Bedford
اوقات نماز Ruisseau Groat
اوقات نماز Ruisseau Martindale-Montagne
اوقات نماز Ruisseau Coslett
اوقات نماز Ruisseau Octave-Gaudreau
اوقات نماز Bedford
اوقات نماز Stanbridge
اوقات نماز Division d'enregistrement de Missisquoi
اوقات نماز Ruisseau Campbell-Dufresne
اوقات نماز Sous-embranchement Merida
اوقات نماز Riceburg
اوقات نماز Ruisseau Dutch Street
اوقات نماز Mystic
اوقات نماز Sous-embranchement Chrysler
اوقات نماز Ruisseau Grothers
اوقات نماز Embranchement Adrien-Léger, (Embranchement Adrien-Leger)
اوقات نماز Cours d'eau McNamara
اوقات نماز Cours d'eau Merida-Verville
اوقات نماز Ruisseau Meigs
اوقات نماز Ruisseau Walbridge
اوقات نماز Rivière aux Brochets Nord, (Riviere aux Brochets Nord)
اوقات نماز Décharge Fournier, (Decharge Fournier)
اوقات نماز Cours d'eau Eugène-Charron, (Cours d'eau Eugene-Charron)
اوقات نماز Cours d'eau Baker-Gage
اوقات نماز Cours d'eau Major
اوقات نماز Cours d'eau Antoine-Robert
اوقات نماز Embranchement Larocque-Ferland
اوقات نماز Sainte-Jeanne-d'Arc
اوقات نماز Stanbridge East
اوقات نماز Embranchement Morier
اوقات نماز Saint-Ignace
اوقات نماز Ruisseau Furnace
اوقات نماز Cours d'eau Landry
اوقات نماز Ruisseau Corriveau
اوقات نماز Cours d'eau Plante
اوقات نماز Ruisseau Blanchette