اوقات نماز Gore

CA / Quebec / Gore

جهت قبله Gore

N E S W

جهت قبله Gore

°72.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Gore, Quebec: °72.7 :جهت قطب نما °58.2 :جهت واقعی °114.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gore

اوقات نماز Gore
اوقات نماز Lac-Solar
اوقات نماز Lac Solar
اوقات نماز Lac Evans
اوقات نماز Lac-Caroline
اوقات نماز Lac Caroline
اوقات نماز Lac Roger
اوقات نماز Lakefield
اوقات نماز Pointe aux Bleuets
اوقات نماز Lac Dawson
اوقات نماز Lac Dodd
اوقات نماز Lac Ray
اوقات نماز Lac Hodge
اوقات نماز Lac Barron
اوقات نماز Lac Sherritt
اوقات نماز Lac Sunset
اوقات نماز Lac Bellevue
اوقات نماز Lac Jekill
اوقات نماز Domaine-Grenon
اوقات نماز Lac Bird
اوقات نماز Shrewsbury
اوقات نماز Lac Williams
اوقات نماز Lac Caverhill
اوقات نماز Lac Écho, (Lac Echo)
اوقات نماز Pointe au Vent
اوقات نماز Lac-Hughes
اوقات نماز Lac Hughes
اوقات نماز Lac Tania
اوقات نماز Lac Beattie
اوقات نماز Lac Good
اوقات نماز Île McCullough, (Ile McCullough)
اوقات نماز Lac Joyce
اوقات نماز Lac des Sucreries
اوقات نماز Lac Fiddler
اوقات نماز Lac Thompson
اوقات نماز Lac Kenny