اوقات نماز Notre-Dame-du-Bon-Conseil

CA / Quebec / Notre-Dame-du-Bon-Conseil

جهت قبله Notre-Dame-du-Bon-Conseil

N E S W

جهت قبله Notre-Dame-du-Bon-Conseil

°75.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Quebec: °75.2 :جهت قطب نما °59.6 :جهت واقعی °115.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Notre-Dame-du-Bon-Conseil

اوقات نماز Branche Corriveau
اوقات نماز Notre-Dame-du-Bon-Conseil
اوقات نماز Ruisseau Roberge
اوقات نماز Rivière du Nègre, (Riviere du Negre)
اوقات نماز Ruisseau Audet
اوقات نماز Ruisseau du Onzième, (Ruisseau du Onzieme)
اوقات نماز Cours d'eau Léopold-Martin, (Cours d'eau Leopold-Martin)
اوقات نماز Ruisseau Amyot
اوقات نماز Ruisseau Lemire-Aucoin
اوقات نماز Ruisseau Cloutier
اوقات نماز Ruisseau Bourgeois
اوقات نماز Ruisseau Corriveau
اوقات نماز Mont Carmel
اوقات نماز Ruisseau Matteau
اوقات نماز Embranchement L.-Roberge
اوقات نماز Carmel
اوقات نماز Embranchement Biron
اوقات نماز Cours d'eau Louis-Morin
اوقات نماز Ruisseau Pinard
اوقات نماز Ruisseau Brunelle
اوقات نماز Mitchell