اوقات نماز Bas-Saint-Laurent

CA / Quebec / Bas-Saint-Laurent

جهت قبله Bas-Saint-Laurent

N E S W

جهت قبله Bas-Saint-Laurent

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bas-Saint-Laurent, Quebec: °80.9 :جهت قطب نما °62.8 :جهت واقعی °118.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bas-Saint-Laurent, Bas-St-Laurent