اوقات نماز Brethour

CA / Ontario / Brethour

جهت قبله Brethour

N E S W

جهت قبله Brethour

°66.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Brethour, Ontario: °66.1 :جهت قطب نما °54.3 :جهت واقعی °111.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Brethour

اوقات نماز Brethour
اوقات نماز Brethour
اوقات نماز Hilliardton Marsh Conservation Reserve
اوقات نماز Ruisseau Julian
اوقات نماز Ruisseau Wright Ouest