اوقات نماز Ramara

CA / Ontario / Ramara

جهت قبله Ramara

N E S W

جهت قبله Ramara

°65.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ramara, Ontario: °65.7 :جهت قطب نما °54.7 :جهت واقعی °111 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ramara

اوقات نماز Brechin
اوقات نماز Brechin East
اوقات نماز Lagoon City
اوقات نماز Brechin Beach
اوقات نماز Brechin Point
اوقات نماز Prophet Beach
اوقات نماز Concord Point
اوقات نماز Point of Mara Beach
اوقات نماز Concord Point
اوقات نماز Brechin Point
اوقات نماز Kelly Lake
اوقات نماز Prophet Point
اوقات نماز Mara Beach
اوقات نماز Mara
اوقات نماز St. Ives Bay
اوقات نماز New Gamebridge Beach