اوقات نماز Essa

CA / Ontario / Essa

جهت قبله Essa

N E S W

جهت قبله Essa

°64.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Essa, Ontario: °64.7 :جهت قطب نما °54.3 :جهت واقعی °110.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Essa

اوقات نماز Egbert
اوقات نماز Essa
اوقات نماز Baxter
اوقات نماز Baxter
اوقات نماز Ivy
اوقات نماز Ypres