اوقات نماز Peel

CA / Ontario / Peel

جهت قبله Peel

N E S W

جهت قبله Peel

°64.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Peel, Ontario: °64.6 :جهت قطب نما °54.3 :جهت واقعی °110.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Peel

اوقات نماز Heart Lake
اوقات نماز Mayfield
اوقات نماز Snelgrove
اوقات نماز Chinguacousy
اوقات نماز Tullamore