اوقات نماز Kawartha Lakes

CA / Ontario / Kawartha Lakes

جهت قبله Kawartha Lakes

N E S W

جهت قبله Kawartha Lakes

°66.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kawartha Lakes, Ontario: °66.2 :جهت قطب نما °54.9 :جهت واقعی °111.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kawartha Lakes

اوقات نماز Balsam Lake
اوقات نماز Grand Island
اوقات نماز Greeny Island
اوقات نماز Hogg Island
اوقات نماز Delamere Island
اوقات نماز Ghost Island
اوقات نماز Peace's Point
اوقات نماز Cherry Island
اوقات نماز Mackenzie Point
اوقات نماز Rosedale
اوقات نماز Long Point
اوقات نماز Ant Island
اوقات نماز Long Point
اوقات نماز Indian Point
اوقات نماز Camp Kagawong
اوقات نماز Daniels Point
اوقات نماز Lightning Point
اوقات نماز Ball Island
اوقات نماز North Bay
اوقات نماز Pennington's Island
اوقات نماز Deweys Island
اوقات نماز Laidlaw Point
اوقات نماز Corben Creek