اوقات نماز Halton

CA / Ontario / Halton

جهت قبله Halton

N E S W

جهت قبله Halton

°64.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Halton, Ontario: °64.4 :جهت قطب نما °54.2 :جهت واقعی °110.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Halton

اوقات نماز Halton
اوقات نماز Mill Pond
اوقات نماز Milton
اوقات نماز Peru
اوقات نماز Dorset Park
اوقات نماز Milton Heights
اوقات نماز Boyne
اوقات نماز Milton Heights
اوقات نماز Rattlesnake Point Conservation Area
اوقات نماز Rattlesnake Point