اوقات نماز Haldimand County

CA / Ontario / Haldimand County

جهت قبله Haldimand County

N E S W

جهت قبله Haldimand County

°64.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Haldimand County, Ontario: °64.3 :جهت قطب نما °54.3 :جهت واقعی °110 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Haldimand County

اوقات نماز Rogers Creek
اوقات نماز Mount Healy
اوقات نماز Cayuga
اوقات نماز Cayuga
اوقات نماز York
اوقات نماز Lythmore
اوقات نماز McKenzie Creek