اوقات نماز Algoma

CA / Ontario / Algoma

جهت قبله Algoma

N E S W

جهت قبله Algoma

°58.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Algoma, Ontario: °58.5 :جهت قطب نما °50.5 :جهت واقعی °17.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Algoma

اوقات نماز Noganosh
اوقات نماز Middle Lake
اوقات نماز Eider Lake
اوقات نماز Woodside Lake