اوقات نماز Colchester

CA / Nova Scotia / Colchester

جهت قبله Colchester

N E S W

جهت قبله Colchester

°84.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Colchester, Nova Scotia: °84.1 :جهت قطب نما °65.9 :جهت واقعی °118.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Colchester, Kolchester, Колчестер

اوقات نماز Colchester
اوقات نماز Harmony Road
اوقات نماز Truro 27B
اوقات نماز Truro 27A
اوقات نماز Truro 27C
اوقات نماز Salmon River
اوقات نماز Millbrook 27
اوقات نماز Truro
اوقات نماز Lepper Brook
اوقات نماز Campbell Brook
اوقات نماز Millbrook
اوقات نماز Wilson Mountain
اوقات نماز Murray Brook
اوقات نماز Bible Hill
اوقات نماز Hilden
اوقات نماز McClures Mills
اوقات نماز Murrays Siding