اوقات نماز Lobatse

BW / Lobatse / Lobatse

جهت قبله Lobatse

N E S W

جهت قبله Lobatse

°33.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Lobatse, Lobatse: °33.8 :جهت قطب نما °17.7 :جهت واقعی °116.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lobatse

اوقات نماز Lobatse