اوقات نماز Capim Grosso

BR / Bahia / Capim Grosso

جهت قبله Capim Grosso

N E S W

جهت قبله Capim Grosso

°89.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Capim Grosso, Bahia: °89.9 :جهت قطب نما °66.9 :جهت واقعی °123 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Capim Grosso