اوقات نماز Achacachi

BO / La Paz / Achacachi

جهت قبله Achacachi

N E S W

جهت قبله Achacachi

°79.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Achacachi, La Paz: °79.7 :جهت قطب نما °73 :جهت واقعی °16.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Achacachi

اوقات نماز Río Keka, (Rio Keka)
اوقات نماز Achacachi
اوقات نماز Tambo Carmen
اوقات نماز Huarco
اوقات نماز Pujata
اوقات نماز Torama
اوقات نماز Comunidad Chahuira
اوقات نماز Río Japuraya, (Rio Japuraya)
اوقات نماز Japuraya Pampa
اوقات نماز Chijipina Grande
اوقات نماز Quenaquetara Belén, (Quenaquetara Belen)
اوقات نماز Belén, (Belen)
اوقات نماز Río Tunusa, (Rio Tunusa)
اوقات نماز Río Chiar Joko, (Rio Chiar Joko)
اوقات نماز Carmen