اوقات نماز Tutong

BN / Tutong / Tutong

جهت قبله Tutong

N E S W

جهت قبله Tutong

°290.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Tutong, Tutong: °290.7 :جهت قطب نما °291 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tutong, Daerah Tutong, Tutong District

اوقات نماز Kampong Bangana
اوقات نماز Sungai Keboluan
اوقات نماز Sungai Kelansat
اوقات نماز Bukit Sulang
اوقات نماز Sungai Benutan
اوقات نماز Kampong Benutan
اوقات نماز Sungai Kareta
اوقات نماز Bukit Kubur Jin
اوقات نماز Kampong Buangang
اوقات نماز Sungai Kurok