اوقات نماز Serasa

جهت قبله Serasa

N E S W

جهت قبله Serasa

°290.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Serasa, Brunei-Muara District: °290.6 :جهت قطب نما °290.9 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Serasa, Mukim Serasa

اوقات نماز Serasa
اوقات نماز Bukit Tempayan Pisang
اوقات نماز Kapok
اوقات نماز Muara
اوقات نماز Bukit Cowie
اوقات نماز Kampong Sabun
اوقات نماز Muara Harbour
اوقات نماز Tanjong Serasa
اوقات نماز Tanjong Ledong
اوقات نماز Brunei Bluff
اوقات نماز Sungai Meragang
اوقات نماز Bowong Point
اوقات نماز Sungai Salar
اوقات نماز Pulau Bedukang
اوقات نماز Tanjong Pelumpong
اوقات نماز Kampong Sungai Bubus
اوقات نماز Batu Marang
اوقات نماز Sungai Batu Marang
اوقات نماز Muara Bar
اوقات نماز Pulau Salar
اوقات نماز Kampong Pelumpong