اوقات نماز Kiulap

جهت قبله Kiulap

N E S W

جهت قبله Kiulap

°290.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Kiulap, Brunei-Muara District: °290.7 :جهت قطب نما °290.9 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kiulap, Kampong Kiulap, Kampung Kiulap

اوقات نماز Kampong Ayer
اوقات نماز Kampong Gadong
اوقات نماز Kampong Pasang
اوقات نماز Sungai Batong
اوقات نماز Sungai Gadong
اوقات نماز Sungai Kiarong
اوقات نماز Sungai Sumbiling
اوقات نماز Sungai Tasek
اوقات نماز Sungai Telaga Tiga
اوقات نماز Sungai Tungkadeh
اوقات نماز Sungai Batong
اوقات نماز Sungai Gadong
اوقات نماز Sungai Kiarong
اوقات نماز Kampong Parit
اوقات نماز Istana Darul Hana
اوقات نماز Bukit Salat
اوقات نماز Kampong Parit
اوقات نماز Bandar Seri Begawan
اوقات نماز Sungai Sumbiling
اوقات نماز Sungai Tasek
اوقات نماز Sungai Telaga Tiga
اوقات نماز Sungai Tungkadeh
اوقات نماز Sungai Mangsalut
اوقات نماز Tangki Ayer
اوقات نماز Sungai Kedayan
اوقات نماز Sungai Berbunut
اوقات نماز Kampong Burong Pingai Berakas
اوقات نماز Kampong Pulau Muda
اوقات نماز Sungai Meragang
اوقات نماز Sungai Taring
اوقات نماز Sungai Batong
اوقات نماز Sungai Gadong
اوقات نماز Sungai Kiarong
اوقات نماز Kuala Peminyak
اوقات نماز Sungai Belaban
اوقات نماز Sungai Bengkala
اوقات نماز Sungai Jambu
اوقات نماز Kampong Rimba
اوقات نماز Istana Darul Hana
اوقات نماز Sungai Parit
اوقات نماز Pemancha Lama
اوقات نماز Bukit Salat
اوقات نماز Sungai Parit
اوقات نماز Sungai Bangal
اوقات نماز Sungai Beribi
اوقات نماز Kampong Mata Mata
اوقات نماز Sungai Kianggeh
اوقات نماز Sungai Mangsalut
اوقات نماز Tangki Ayer
اوقات نماز Sungai Kianggeh
اوقات نماز Sungai Kedayan
اوقات نماز Bandar Seri Begawan
اوقات نماز Kampong Ayer
اوقات نماز Kampong Gadong
اوقات نماز Kampong Pasang
اوقات نماز Kampong Bibit
اوقات نماز Sungai Limau
اوقات نماز Sungai Sunda
اوقات نماز Kuala Peminyak
اوقات نماز Kampong Ayer
اوقات نماز Kampong Gadong
اوقات نماز Kampong Pasang
اوقات نماز Pemancha Lama
اوقات نماز Katok
اوقات نماز Sungai Berakas
اوقات نماز Sungai Melabau
اوقات نماز Sungai Pulaie
اوقات نماز Sungai Serusup
اوقات نماز Sungai Tanjong Pampang
اوقات نماز Sungai Sumbiling
اوقات نماز Sungai Tasek
اوقات نماز Sungai Telaga Tiga
اوقات نماز Sungai Tungkadeh
اوقات نماز Sungai Berangan
اوقات نماز Sungai Tekuyong
اوقات نماز Sungai Bangal
اوقات نماز Sungai Beribi
اوقات نماز Kampong Mata Mata
اوقات نماز Sungai Mangsalut
اوقات نماز Tangki Ayer
اوقات نماز Kampong Kota Batu
اوقات نماز Kampong Sungai Lampai
اوقات نماز Sungai Kianggeh
اوقات نماز Sungai Bangal
اوقات نماز Sungai Beribi
اوقات نماز Kampong Mata Mata
اوقات نماز Jalan Sungai Asam
اوقات نماز Sungai Kianggeh
اوقات نماز Ajong Batu
اوقات نماز Kampong Ranggu
اوقات نماز Bukit Lumadan
اوقات نماز Sungai Mendaram
اوقات نماز Sungai San Kiram
اوقات نماز Sungai Tumasek
اوقات نماز Sungai Belaban
اوقات نماز Sungai Bengkala
اوقات نماز Sungai Jambu
اوقات نماز Kampong Rimba
اوقات نماز Jalan Sungai Asam
اوقات نماز Sungai Sunda