اوقات نماز Berakas A

BN / Brunei-Muara District / Berakas A

جهت قبله Berakas A

N E S W

جهت قبله Berakas A

°290.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Berakas A, Brunei-Muara District: °290.6 :جهت قطب نما °290.9 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Berakas A

اوقات نماز Sungai Pauh
اوقات نماز Sungai Tebabang
اوقات نماز Bukit Selayun
اوقات نماز Kampong Medaras
اوقات نماز Kampong Lambak A
اوقات نماز Sungai Berbunut
اوقات نماز Kampong Burong Pingai Berakas
اوقات نماز Kampong Pulau Muda
اوقات نماز Sungai Meragang
اوقات نماز Sungai Taring
اوقات نماز Berakas Forest Reserve
اوقات نماز Sungai Buang Pinang
اوقات نماز Kampong Serusup
اوقات نماز Bukit Luang
اوقات نماز Sungai Berakas
اوقات نماز Sungai Melabau
اوقات نماز Sungai Pulaie
اوقات نماز Sungai Serusup
اوقات نماز Sungai Tanjong Pampang
اوقات نماز Kampong Berakas
اوقات نماز Kampong Delima
اوقات نماز Kampong Empat Setengah
اوقات نماز Sungai Agutagut
اوقات نماز Sungai Akotakut
اوقات نماز Sungai Sebunyak
اوقات نماز Bukit Kayu Arang
اوقات نماز Sungai Besar
اوقات نماز Sungai Dalam
اوقات نماز Sungai Kaingaran
اوقات نماز Sungai Tembailek
اوقات نماز Bukit Tabor Bintang
اوقات نماز Sungai Benutan
اوقات نماز Kampong Panjang
اوقات نماز Kampong Berakas
اوقات نماز Sungai Berakas
اوقات نماز Sungai Melabau
اوقات نماز Sungai Pulaie
اوقات نماز Sungai Serusup
اوقات نماز Sungai Tanjong Pampang
اوقات نماز Kampong Serusup
اوقات نماز Bukit Luang
اوقات نماز Sungai Berakas
اوقات نماز Sungai Melabau
اوقات نماز Sungai Pulaie
اوقات نماز Sungai Serusup
اوقات نماز Sungai Tanjong Pampang
اوقات نماز Sungai Benutan
اوقات نماز Kampong Panjang
اوقات نماز Sungai Berbunut
اوقات نماز Kampong Burong Pingai Berakas
اوقات نماز Kampong Pulau Muda
اوقات نماز Sungai Meragang
اوقات نماز Sungai Taring
اوقات نماز Sungai Berbunut
اوقات نماز Kampong Burong Pingai Berakas
اوقات نماز Kampong Pulau Muda
اوقات نماز Sungai Meragang
اوقات نماز Sungai Taring
اوقات نماز Sungai Berbunut
اوقات نماز Kampong Burong Pingai Berakas
اوقات نماز Kampong Pulau Muda
اوقات نماز Sungai Meragang
اوقات نماز Sungai Taring
اوقات نماز Sungai Berakas
اوقات نماز Sungai Melabau
اوقات نماز Sungai Pulaie
اوقات نماز Sungai Serusup
اوقات نماز Sungai Tanjong Pampang
اوقات نماز Kampong Timbunan
اوقات نماز Sungai Agat