اوقات نماز Province de Mwaro

BI / Mwaro / Province de Mwaro

جهت قبله Province de Mwaro

N E S W

جهت قبله Province de Mwaro

°20.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Province de Mwaro, Mwaro: °20.9 :جهت قطب نما °21.3 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Province de Mwaro, Mwaro, Mwaro Province, iProvense ya Mwaro

اوقات نماز Makamba
اوقات نماز Kangoma
اوقات نماز Makamba
اوقات نماز Nyarucamo
اوقات نماز Kirimbi
اوقات نماز Nyamurenge
اوقات نماز Rwintare
اوقات نماز Gitwa
اوقات نماز Rushanga
اوقات نماز Nyamurenge
اوقات نماز Gatwaro
اوقات نماز Mukingiro
اوقات نماز Nyamigogo
اوقات نماز Gisase
اوقات نماز Gasenyi
اوقات نماز Nkomero
اوقات نماز Kiga
اوقات نماز Kagoma
اوقات نماز Karo
اوقات نماز Kirambi
اوقات نماز Butora
اوقات نماز Iteka
اوقات نماز Gatongati
اوقات نماز Gitarurwa
اوقات نماز Ndaro
اوقات نماز Nkundusi
اوقات نماز Bisha
اوقات نماز Kizi
اوقات نماز Mutumba
اوقات نماز Nyamiyaga
اوقات نماز Nyandirika
اوقات نماز Murungurira
اوقات نماز Mudubugu
اوقات نماز Cizanye
اوقات نماز Rweza
اوقات نماز Nkurunzi
اوقات نماز Mwaro
اوقات نماز Bugorora
اوقات نماز Nkingu
اوقات نماز Bwayi
اوقات نماز Mazimero
اوقات نماز Kigutu
اوقات نماز Nyarusasa
اوقات نماز Kinyamisambi
اوقات نماز Rusasa
اوقات نماز Nyamabuye
اوقات نماز Nyamugari
اوقات نماز Kivurugu
اوقات نماز Nyagashanga